🇺🇸 scroll down for English version

Augusztus 20. nemzeti ünnep Magyarországon. Magyarország születését ünnepeljük és I. István király, államalapító királyunkra emlékezünk.

Mit kell tudni István királyról?

 • Pogány születési neve Vajk.
 • 1000-ben koronázták királlyá (vagy 1000. december 31-én, vagy 1001. január 1-én. Vagy máskor. Történészekkel lehet vitatkozni. Nekem az 1000 tetszik.)
 • Egységes keresztény állammá szervezte Magyarországot.
 • Ő az egyik első magyar katolikus szent.
 • Ő Magyarország fővédőszentje.

Emlékezete a mindennapokban:

 • Mumifikálódott jobb keze, a Szent Jobb, katolikus ereklye. A Szent István-bazilikában őrzik Budapesten.
 • Az ő arcképe található a 10.000 forintos bankjegyen.
1. 10.000 forintos bankjegy 2. Szent István-bazilika 3. A Szent Jobb

1000 előtt nincs magyar történelem?

 • De, igen. A honfoglaló törzsek 895 körül telepedtek le a Kárpát-medence alföldi területein. (Erről többféle elmélet van)
 • A Magyar Királyság előtt Fejedelemség volt kb. a 9. sz. végétől.

Miért augusztus 20-án ünnepeljük?

Röviden:

 • Mert augusztus 20-án avatták szentté.

Kicsit hosszabban:

 • István király 1038 Augusztus 15-én halt meg.
 • I. László kezdeményezésére VII. Gergely pápa avatta szentté 1083-ban.
 • A ceremóniát augusztus 15-én akarták megtartani, de István király koporsóját nem tudták kinyitni.
 • A koporsót csak öt nappal később tudták kinyitni, így augusztus 20-án István királyt az ezüstládába zárt ereklyéivel együtt a székesfehérvári királyi bazilika (Nagyboldogasszony-bazilika) oltárára emelte I. László király – szentté avatták.
 • 2000. augusztus 20-án I. Bertalan ortodox keresztény pap a budapesti Szent István-bazilika előtt bemutatott szentmisén jelentette be, hogy a keleti keresztények is felvették egyházuk szentjei közé.

Miért hívják Új Kenyér ünnepének is augusztus 20-át?

 • A hagyomány szerint az aratás után, Szent István-napra sütötték az új búzából készült első kenyeret. Ezen a napon országszerte aratóünnepeket tartottak.
 • Az Új Kenyér vallásos ünnepét eredetileg nem augusztus 20-án tartották, hanem július 15-én, a középkori Magyarországon.
 • Az idők folyamán más-más hatalmak különbözően reagáltak a Szent István kultuszra, így a második világháború után új dátumot kapott a magyar kenyér ünnepe. 1945-ben az országgyűlés meg akarta változtatni az augusztus 20-i ünnepnap jelentését, ezért az Új Kenyér ünnepének nevezték. A politikai erők ezzel próbálták ellensúlyozni a Szent István nap szakrális jellegét. A kommunista párt úgy gondolta, hogy ha május elseje a munkások napja, akkor augusztus 20-a legyen a földművelők ünnepe.

forrás: https://gardenista.hu/2017/08/20/az-uj-kenyer-unnepe/

Mióta hivatalos ünnepnap augusztus 20-a?

Az Országgyűlés 1991-ben nyilvánította hivatalos állami ünneppé.

Milyen hagyományok fűződnek az augusztus 20-i megemlékezéshez?

A Szent Jobb-körmenet

A Szent Jobb, Szent István mumifikálódott jobb keze. A budapesti Szent István-bazilikában őrzik. Augusztus 20-i szentmise Szent Jobb-körmenettel zárul.

Kenyérszentelés

Mivel augusztus 20-a az Új Kenyér ünnepe is, egykori aratóünnep a hagyomány szerint, ilyenkor kenyérszentelést is tartanak ünnepi misék keretében, illetve az ország több pontján.

Mesterségek ünnepe

Budapesten, a Budavári Palotanegyedben tartják Magyarország legnagyobb népművészeti fesztiválját, a Mesterségek Ünnepét. A fesztivál három napon keresztül várja a látogatókat különböző folklór programokkal és közel ezer kézműves munkájával.

Az ország tortája

A gasztronómiai verseny győztes tortáit a Mesterségek Ünnepén mutatják be minden évben. Ez Magyarország születésnapi tortája az államalapítást ünnepelve. Később egész évben kapható a cukrászdákban.

Debreceni Virágkarnevál

Az egy hetes karnevál legfontosabb része az augusztus 20-i felvonulás. Erre több százezer szál élővirág felhasználásával készítenek kb. 5 méter magas 12 méter hosszú kompozíciókat. Ezen alkotásokkal különböző hagyományörző csoportok, táncosok haladnak végig Debrecen utcáin.

Tűzijáték

Az estét mindig tűzijáték zárja az ország minden pontján. A legnagyobb “fő” tűzijáték Budapesten van – a Duna közepén 1600 m hosszban, az Országház déli végétől egészen az Erzsébet hídig tart.

https://images.app.goo.gl/6XJT2ui6R92suKko8

🇺🇸 IN ENGLISH 🇺🇸

20th August

August 20th is a national holiday in Hungary. We celebrate the birth of Hungary and commemorate King Stephen I, our founding king.

What do you have to know about Stephen I.?

 • His pagan birth name was Vajk.
 • He was crowned king in 1000 (either on December 31st, 1000, or January 1, 1001. Or else. We can argue with historians. I like 1000.)
 • He organized Hungary into a united Christian state.
 • He is one of the first Hungarian Catholic saints.
 • He is the patron saint of Hungary.

His memory in every day life

 • His mummified right hand, the Holy Right, is a Catholic relic. It is preserved in St. Stephen’s Basilica in Budapest.
 • His portrait is on the 10,000 forint banknote.
1. 10.000 forint banknote 2. Saint Stephen Basilica in Budapest 3. The Holy Right

There’s no Hungarian history before 1000?

 • There is. The conquering tribes settled around 895 in the Carpathian Basin. (There are several theories about this)
 • Before the Kingdom of Hungary there was a Principality or Duchy of Hungary from the 9th century.

Why do we celebrate it on 20th August?

Shortly:

 • Because Stephen I. was canonized on 20th August.

A little longer:

 • King Stephen died on 15 August 1038
 • At the initiative of László I. VII. Pope Gregory canonised him in 1083.
 • They wanted to hold the ceremony on August 15, but they couldn’t open Stephen’s coffin.
 • The coffin could be opened five days later, and on August 20 King Stephen I, together with his relics locked in a silver box, raised it to the altar of the Basilica in Székesfehérvár.
 • On August 20, 2000, Orthodox Christian priest Bertalan I. announced at a Mass in front of St. Stephen’s Basilica in Budapest that Eastern Christians also accepted Stephen I. as a saint.

Why do we call 20th August the day of the New Bread as well?

 • According to traditions, after the harvest, the first bread made of new wheat was baked on St. Stephen’s Day. On this day, harvest festivals were held nationwide.
 • The New Bread religious celebration was not originally held on August 20, but on July 15, in medieval Hungary.
 • Over time, different powers reacted differently to the cult of St. Stephen, so after the Second World War the Hungarian bread festival was given a new date. In 1945, the National Assembly wanted to change the meaning of the celebration of August 20, making it the New Bread Feast. The political forces tried to counteract the sacred nature of St. Stephen’s Day. The Communist Party thought that if May 1 was Labor Day, August 20 could be a holiday for farmers.

https://gardenista.hu/2017/08/20/az-uj-kenyer-unnepe/

Since when is it an official national holiday?

 • Parliament declared it an official state holiday in 1991.

What are the traditions of the August 20th memorial?

The procession of the Holy Right

The Holy Right is St. Stephen’s mummified right hand. It is preserved in the St. Stephen’s Basilica in Budapest. The Mass of August 20 concludes with a procession of Holy Right.

Bread blessing

As August 20 is also the Feast of New Bread, it is a tradition to bless the bread not only during church ceremonies, but at different points of the country.

Festival of Folk Arts

The largest folk art festival of Hungary, the Festival of Folk Arts (Mesterségek Ünnepe) is held in Budapest, in the Budavár Palace District. The festival awaits visitors for three days with various folklore programs and nearly a thousand handicrafts.

The cake of the country

The winning cakes of the gastronomic competition are presented at the Festival of Folk Arts each year. This is Hungary’s birthday cake celebrating the founding of the state. Later it is available throughout the year in confectioneries.

Debrecen Flower Parade

The most important part of the one-week carnival is the August 20 parade. This is done by using hundreds of thousands of stems of wildflowers for approx. 5 meters high 12 meters long compositions. With these works various traditional dance groups walk through the streets of Debrecen.

Fireworks

The evening always ends with fireworks all over the country. The largest “main” fireworks is in Budapest – 1600 meters long in the middle of the Danube, from the southern end of the Parliament to Elizabeth Bridge.

https://images.app.goo.gl/6XJT2ui6R92suKko8

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow Me!